Stichting Dierenvoedselbank Limburg
wij hebben een hart voor uw huisdieren

Reglement & beleid klanten van de Dierenvoedselbank Limburg.

REGLEMENT & BELEID KLANTEN VAN DE DIERENVOEDSELBANK LIMBURG

DEFINITIES

Onder de naam stichting Dierenvoedselbank Limburg (verder genoemd DVBL) worden alle dierenvoedselbanken, dependances en uitgiftepunten van de DVBL verstaan. Klanten zijn natuurlijke personen welke een aanvraag voor een dierenvoerpakket hebben gedaan en wiens aanvraag is goedgekeurd.

1. AANMELD- & ACCEPTATIEPROCEDURE

1A. Iedereen kan een aanvraag indienen om gratis gebruik te maken van de DVBL. Deze aanvraag kan middels het invullen van het aanmeldformulier op de website (www.dvblimburg.nl) of via bovenstaand adres. U ontvangt dan vervolgens een definitief registratieformulier en er wordt gevraagd om een aantal bijlagen/ kopieën aan te leveren. Nadat wij het registratieformulier, en stukken, retour ontvangen hebben, zullen deze worden gecontroleerd worden door ons secretariaat. Bent u reeds ingeschreven (of maakt u gebruik van een inschrijving) bij een voedselbank of staat u onder bewindvoering, dan verleent u ons automatisch toestemming om daar eventueel navraag bij te mogen doen.

1B. Als wij nog vragen hebben, dan nemen wij contact met u op of maken een afspraak met u om eenmalig op huisbezoek te komen. Is uw aanvraag goedgekeurd dan ontvangt u een bericht zodra u bijna aan de beurt bent. Houdt u rekening met een mogelijke wachtlijst. Op een eventuele afwijzing kunt u geen bezwaar maken en hierover wordt verder niet gecommuniceerd. De ons toegestuurde bijlagen worden vanwege privacyredenen (AVG) vernietigd.

1C. Als uw aanvraag goedgekeurd wordt (onafhankelijk of u meteen een pakket kunt ontvangen of op de wachtlijst geplaatst wordt) dan verzoeken wij u om  regelmatig onze website te checken. u kunt ook lid te worden van de Facebook groep. Op de website vindt u alle informatie over uitgiftedatums, adres van uw uitgiftepunt en procedure inzake eventuele afmeldingen (deze gegevens ontvangt u ook tijdens de eerste uitgifte), op Facebook vindt u  informatie, acties & voordelen van onze partners en nog veel meer.

1D. Vanaf de datum dat u het  eerste pakket ontvangt, start uw lidmaatschap. U krijgt een cliëntenpas en kunt op vertoon hiervan maximaal 2 jaar gebruik maken van de diensten van de DVB. U kunt het pakket ophalen of iemand machtigen om dit voor u te doen. Elk halfjaar dient u, op verzoek, een inkomensverklaring te overleggen. Zie verder artikel van dit reglement.  

2.VERANTWOORDELIJKHEID KLANTEN

2A.. De DVBL is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten. Producten neemt u dus op eigen risico mee van het uitgiftepunt. De houdbaarheidsdatum van producten kan overschreden zijn, daarom krijgen wij deze gratis. Dit betekent alleen dat na deze datum de optimale vitamineverhouding niet meer gegarandeerd wordt door de producent. Eventuele diepvriesproducten worden bevroren meegegeven. U dient deze thuis zo snel mogelijk weer in te vriezen.

2B. Klanten zijn verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van de producten. Kunt u ze, door omstandigheden, niet zelf komen afhalen dan dient u zelf iemand te vragen om dit voor u te doen (klantenkaart meegeven) of reglementair af te melden..

2C. Klanten zijn verantwoordelijk om DVBL tijdig (binnen 7 dagen)  eventuele belangrijke wijzigingen door te geven. Verandert dus uw inkomenssituatie of het aantal aanwezige huisdieren, dan dient u ons hiervan onverwijld te verwittigen (zie ook artikel 3A).

2D. Klanten mogen, tijdens de registratieperiode, geen nieuwe dieren aanschaffen. DVBL wil helpen in het onderhoud van dieren die u heeft en voorkomen dat u dieren aanschaft in een ongunstige situatie (zie ook artikel 3A).

2E. Er geldt er een maximum van 4 (grote) huisdieren. Met deze voorwaarde willen wij een veilige financiële en leefbare omgeving voor u en uw huisdieren proberen te optimaliseren.

3.BEËINDIGING REGISTRATIE

3A. Blijkt, tijdens een controle, dat u inmiddels zelf financieel in de mogelijkheid bent om voor uw huisdieren te kunnen zorgen? Dan beëindigen wij de registratie. Dit geldt ook indien u meer huisdieren bezit dan u heeft aangegeven (zie artikel 2C t/m 2E).

3B. Maakt u misbruik van uw registratie (bijv. door verder geven of verkopen van ontvangen voer en/of artikelen, afgeven van een valse inkomensverklaring of negatieve uitlatingen jegens de stichting (en/of tegen een vrijwilliger) te doen)? Dan beëindigen wij, per direct uw registratie.. Afhankelijk van de situatie zijn strafrechtelijke en juridische vervolgstappen, onzerzijds, eventueel mogelijk. Wij behandelen u met respect ongeacht geslacht, uiterlijk, achtergrond, religie of huidskleur en verwachten dat ook van u.

3C. Haalt u 2 keer, zonder afmelding of geldige reden, uw pakket niet op, dan vervalt automatisch uw registratie. Uw klantenkaart dient u dan onverwijld (binnen 7 dagen) in te leveren. Verder gebruik van deze kaart wordt gezien als misbruik.

4.PRIVACY VERKLARING

DVBL zorgt ervoor dat de privacy van de personen, die de voedselpakket ontvangen, is gegarandeerd. Hun gegevens worden niet aan anderen ter beschikking gesteld of ter inzage gegeven. De personen welke lid zijn van de Facebookgroep weten niet van elkaar of men lid is van een dierenvoedselbank. Want ook partners, vrienden, donateurs/sympathisanten zijn lid van deze groep.

5.AFHALEN & INHOUD PAKKET

5A. In principe beoogt DVBL om elke vier (4) weken een pakket te kunnen aanbieden. Hiervoor kan echter geen garantie worden afgegeven omdat de stichting afhankelijk is van giften; de hoeveelheid en inhoud van de gesponsorde producten kan daardoor variëren. Uitgiftedatums, tijden en locaties worden u doorgegeven via, de in artikel 1C, genoemde opties..

5B. Ieder pakket wordt samengesteld aan de hand van de gegevens van de specifieke klanten. Bijvoorbeeld, u ontvangt alleen hondenvoer als u ook een hond bezit. Zie ook artikel 2 van dit reglement.

6.AKKOORDVERKLARING

Iedere aanvrager wordt geacht om kennis te nemen van dit reglement op het moment van de eerste aanvraag. Middels het indienen van het registratie/inschrijfformulier en gevraagde stukken geeft men aan akkoord te gaan met dit reglement.

 
E-mailen
Bellen
Instagram